technisch medewerker Bodemsanering

Bedrijf Provincie Groningen
Startdatum 01-09-2020
Einddatum 31-12-2020
Standplaats Groningen
Uren per week 8-16

Opdracht omschrijving

De afdeling Omgeving en Milieu (O&M) is ontworpen als  projectorganisatie. Onderdeel daarvan is  het programma Ondergrond & Bodem. De uitgangspunten van de afdeling zijn onder andere het realiseren van kwaliteitsverbetering op  de provinciale milieutaken, waaronder ook beleidsvorming, duurzame ontwikkeling, energie en  energiebesparing, het versterken van integraliteit (tussen afdelingen en met de Omgevingsdienst), het versterken van werken in de keten en het vergroten van de doelmatigheid in de wijze van organiseren (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven en belegd). Naast deze uitgangspunten geeft de afdeling ook invulling aan de nieuwe  rol t.a.v. de Omgevingsdienst, te weten die van opdrachtgever.

Het meerjarenprogramma Ondergrond & Bodem 2020-2025

Het  in ontwikkeling zijnde provinciale meerjarenprogramma Ondergrond & Bodem (MJP) beschrijft de achtergronden, (sub)doelen en provinciale rol en ambities van het bodem- en ondergrondbeleid. Het MJP biedt een kader voor de uitvoering van onze wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en verplichtingen en beleidsdoelen en relateert deze aan de beschikbare middelen. De concrete acties/projecten die in dit MJP worden benoemd moeten de doelstelling(en) van het bodembeleid haalbaar maken.

Bodemsanering

De provincie Groningen is bevoegd gezag Wet bodembescherming (o.a. vergunningverlening) en budgethouder voor de beschikbare bodemsaneringsgelden. Bij de invulling van onze wettelijke taken streven wij naar een optimaal gebruik van de flexibiliteit die de Wbb biedt en naar korte doorlooptijden.

Eisen

Gezien de aanwezige gezagsverhoudingen zijn ZZP'ers uitgesloten.

Wij zijn voornemens gesprekken met geschikte kandidaten te voeren op: donderdag 20 augustus 2020.


Kandidaat omschrijving

Voor het programmaonderdeel Bodem & Ondergrond vragen wij voor het onderdeel Bodem een technisch medewerker bodemsanering die in staat is om zelfstandig bodemsaneringsprojecten vanuit de provincie technisch-inhoudelijk te beoordelen en (bege)leiden, en die ervaring heeft in het afgeven van beschikkingen in het kader van de Wbb.

Voor deze taak is het hebben van een relevante HBO opleiding op het werkgebied en een ruime ervaring bij de beoordeling en het opzetten van bodemsaneringsprojecten een vereiste. En dit geldt ook voor het opstellen van beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming. Daarnaast:

- kun je zelfstandig werken en ben je teamspeler;

- heb je ervaring met het werken in een ambtelijke omgeving;

- beschik je over inhoudelijke kennis er ervaring op het gebied van bodemsanering;

- ben je oplossingsgericht en doe je dit op een creatieve manier;

- heb je inzicht in de provinciale taken die samenhangen met de aanpak van bodemverontreiniging;

- ben je op de hoogte van de relevante wet en regelgeving bij de aanpak van bodemverontreiniging en ontwikkelingen daarbinnen.

- kun je zowel met het Bodem informatie systeem (BIS) Nazca als Squit iBis werken;

- aantoonbaar onder druk kunt werken ivm de wettelijke termijnen.


Planning

Start publicatie: 27-07-2020
Vragenstellen tot (NVI): 02-08-2020 13:01
Beantwoording vragen: 05-08-2020
Offertes indienen tot: 13-08-2020 13:01
Beoordeling offertes (vanaf): 14-08-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum: 28-08-2020
Reageren op deze opdracht?
Maak een leveranciers account aan of login
reageer direct