Ondersteunend omgevingsmanager/netwerkcoordinator

Bedrijf Provincie Groningen
Startdatum 01-05-2020
Einddatum 31-12-2020
Standplaats Groningen
Uren per week 4-12

Opdracht omschrijving

Voor het project Wunderline is de provincie Groningen op zoek naar ondersteuning voor de omgevingsmanager in de vorm van één strategisch adviseur omgevingsmanagement. Deze persoon heeft de opdracht het netwerk langs de spoorlijn Groningen-Bremen, dat met overheden en netwerkorganisaties de afgelopen periode is opgebouwd, te onderhouden. Het draagvlak dat bij deze stakeholders voor het project is opgebouwd, moet behouden blijven en waar nodig versterkt worden. Kortom, deze persoon is verantwoordelijk voor behoud en waar nodig versterking van dit netwerk langs de lijn.

Daarnaast bent u als netwerkcoördinator samen met de omgevingsmanager en het team Wunderline verantwoordelijk voor het evenwichtig borgen van de belangen van de gemeenten en landkreisen langs de Wunderline binnen het netwerk ketenmobiliteit in opdracht van de gemeenten en Landkreisen uit het netwerk. Grote uitdaging is om gemeenten in beweging te krijgen, zonder teleurgestelde verwachtingen en mét resultaat  voor gemeenten en Wunderline  tot medio 2024  met het vooruitzicht dat er bij de gemeenten grote behoefte is de netwerkorganisatie  tot 2030 in stand te houden.

Vanaf begin 2019 hebben de gemeenten langs de Wunderline  in Nederland en Duitsland  gezamenlijk een de intentieverklaring ondertekend waarin zij zich uitspreken om kennis uit te wisselen en samen te werken op thema's die verschillende stations betreffen. Zij staan achter de inhoud van het rapport van de Planerssocietät en zullen de verbetering van de ketenmobiliteit van hun stations langs het traject zo mogelijk omzetten in concrete plannen die voor de opening van de Friezenbrug en de realisering  van de 1e fase van het Wunderline project geïmplementeerd zijn. Zij zijn bereid om deel te nemen aan een vorm van 'monitoringsprogramma  ketenmobiliteit' en zij krijgen de mogelijkheid, uit hun midden een vertegenwoordiger naar de stuurgroep  Wunderline af te vaardigen e.a. nog te organiseren  in samenhang met de regionale adviesgroep.

Doel en omvang

Het doel is enerzijds het onderhouden en waar nodig versterken van het netwerk van gemeenten, landkreisen en netwerkorganisaties langs de (spoor-)lijn Groningen-Bremen. Anderzijds is het doel het evenwichtig borgen van de belangen van diezelfde gemeenten, landkreisen en netwerkorganisaties binnen netwerk ketenmobiliteit van de Wunderline.

Opgaven en issues netwerkpartners

Om een goed overzicht te hebben van de opgaven en issues van de verschillende  netwerkpartners  is een analyse nodig in de vorm van bijvoorbeeld een SWOT of kaart.

Netwerk proces

Het doel van de opdracht als ondersteund omgevingsmanager langs de lijn is het onderhouden en waar nodig versterken van het bestaande (bestuurlijke) netwerk van gemeenten, landkreisen en netwerkorganisaties langs de Wunderline en het doorgeven/verwerken van signalen uit dit netwerk naar het team Wunderline in concrete wijzigingsvoorstellen zonder het doel te verliezen. Concrete werkzaamheden als ondersteunend omgevingsmanager zijn:

 -  Signaleren van issues die spelen in de regio Groningen-Bremen;

 -  Meedenken met de omgevingsmanager wanneer bijsturen in de strategie noodzakelijk is naar aanleiding van de s   

    signalen uit het netwerk;

 -  Vanuit rolbesef meedenken in het organiseren van bijeenkomsten in de Noordelijke grensregio.

Tevens is het doel van de opdracht om als netwerk coördinator vanaf eind 2021 een goed functionerend netwerk voor ketenmobiliteit langs de Wunderline op te zetten en te continueren met aantoonbaar eigenaarschap van de participanten. Het netwerk bestaat onder andere uit bestuurders en experts  van de gemeenten, Landkreisen,  provincie Groningen en Niedersachsen en de OV-organisaties  langs de Wunderline die kennis uitwisselen op het gebied van ketenmobiliteit  in brede zin. De netwerkcoördinator zorgt samen met de NL-netwerk  coördinator voor een goed lopend proces van 6-8 netwerkbijeenkomsten tot en met oktober 2021. De netwerkcoördinator stimuleert en initieert  samen met de gemeenten en samen met het team ketenmobiliteit twee zaken:

1: Realisatie  van lokale maatregelen op de onderdelen verblijfskwaliteit,  voorzieningen, overstap en stedelijke kwaliteit.

2: Realisatie van verbetering voor gemeentelijk overstijgende zaken (zoals ticketing, marketing, sociale veiligheid en

    autonoom vervoer).


Kandidaat omschrijving

De ondersteunend omgevingsmanager zorgt ervoor dat de betrokken gemeenten, landkreisen en netwerkorganisaties langs de (spoor-) lijn bestuurlijk en ambtelijk actief betrokken zijn en blijven binnen het bestaande netwerk ketenmobiliteit in het project Wunderline. Aansluitend zorg je er als netwerkcoördinator voor dat de belangen van de betrokken partijen borgen en indien mogelijk de belangen van de betrokken partijen te laten scoren met de verbetering van de ketenmobiliteit  langs de Wunderline.

Uitvoeringsprogramma  en monitoring

De ondersteunend omgevingsmanager heeft regelmatig afstemming met zijn/haar bestuurlijke en ambtelijke netwerk langs de (spoor-)lijn. Hij/zij onderhoud deze afstemming zorgvuldig en indien nodig zal de afstemming worden geïntensiveerd. De ondersteunend omgevingsmanager heeft een sterk gevoel voor het signaleren van signalen uit zijn/haar netwerk ten aanzien van de vastgestelde strategie. Het is zijn/haar taak om deze signalen tijdig en op juiste waarde in te schatten en schriftelijk vast te leggen en af te stemmen met de omgevingsmanager. Aansluitend kunnen deze signalen worden besproken met de betrokken partners uit het netwerk en dit kan leiden tot een wijziging van de strategie/koers waarbij de doelstelling overeind blijft.  Als netwerkcoördinator maak je zichtbaar dat de gemeenten en Landkreisen concrete maatregelen uit het rapport van de Planersocietät ter verbetering van de ketenmobiliteit ontwikkelen en doorgaan met de planning ervan, met als doel,  deze deels zo ver mogelijk bij de afronding van fase 1 van de realisering  van het Wunderline-project  en de opening / herstel van de Friezenbrug  gerealiseerd te hebben. Middellange en lange termijn maatregelen worden gepland in de fase 2 van de Wunderline tot 2030 en daarna. Hij/zij zorgt samen met het team ketenmobiliteit voor de monitoring welke als doel heeft de zichtbaarheid van de ketenmobiliteit  en de Wunderline  te vergroten.

Samenwerking projectteam

De ondersteunend omgevingsmanager/netwerkcoordinator legt verantwoording af aan de projectleider Ketenmobiliteit  en is onderdeel van het projectteam Ketenmobiliteit. Hij/zij valt tevens onder het team Omgevingsmanagement van de Wunderline.  Belangrijk  is een goede samenwerking  met de netwerkcoordinator NL/ omgevingsmanager.

Team

-Projectleider: eindverantwoordelijk:

-Projectsecretaris:  voorbereiding, organisator

-Deelprojectleider:  verantwoordelijk  voor gemeente overstijgende  opgaven zoals ticketing en autonoom vervoer.

-Ondersteuning: Financiële administratie en verantwoording Interreg.

-(Strategisch) omgevingsmanager: Zorgt voor draagvlak, onderhoudt contacten en adviseert aan het team om het draagvlak langs de lijn te borgen en te vergroten.

-Netwerk coördinatoren: borgen de belangen van de gemeenten in NL en D.

-Communicatieadviseur: Communicatie strategie en uitvoering, persberichten

Resultaten

-Regelmatig afstemming met het bestuurlijk en ambtelijk netwerk van gemeenten, landkreisen en netwerkorganisaties langs de (spoor-) lijn. Uitkomsten van deze afstemming vastleggen en rapporteren aan de omgevingsmanager.

-Tijdig signaleren van signalen bij de netwerkpartners ten aanzien van de ingeslagen strategie/koers en hierop te anticiperen door niet alleen te rapporteren richting de omgevingsmanager, maar ook een voorstel te maken om deze signalen te verwerken in een wijziging van de koers met behoud van de doelstelling.

-Minimaal 6 tot 8 bijeenkomsten tot 31 oktober 2021 op ambtelijk niveau inclusief bestuurlijke  kick-off bijeenkomst, bestuurlijke  eindbijeenkomst en mid-term bijeenkomst.

-In kaart brengen en analyse van stakeholders  en te bereiken resultaten met SWOT en/of kaart

-Ondersteuning van afgevaardigde in de stuurgroep  (voorbereiding documenten)

-Samenvatting van de bijeenkomsten  tbv Interregverantwoording

-Onderhouden contacten


Planning

Start publicatie: 23-03-2020
Vragenstellen tot (NVI): 30-03-2020 10:28
Beantwoording vragen: 03-04-2020
Offertes indienen tot: 10-04-2020 10:28
Beoordeling offertes (vanaf): 13-04-2020
Verwachte terugkoppelingsdatum: 17-04-2020
Reageren op deze opdracht?
Maak een leveranciers account aan of login
reageer direct