Duurzaamheidscoach maatschappelijk vastgoed

Bedrijf Provincie Groningen
Startdatum 01-09-2021
Einddatum 28-02-2022
Standplaats Provincie Groningen
Uren per week 32-40

Opdracht omschrijving

Achtergrond, aanleiding opdracht

Versnelling en opschaling van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is nodig met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte (Urgenda-vonnis) termijn.  Hiervoor heeft het ministerie van BZK het 'Ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed' opgesteld.

Het doel van het programma is versnelling en opschaling van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Het ontzorgingsprogramma richt zich op het begeleiden van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun vastgoed, tot aan het moment van aanbesteden van de verduurzamingsmaatregelen. Het minsterie heeft criteria opgesteld om te bepalen welke maatschappelijke instellingen binnen de reikwijdte van het programma vallen.

Zie voor meer informatie de website van RVO, de uitvoerrende organisatie van het minsterie:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/ontzorgingsprogramma-maatschappelijk-vastgoed

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijk-vastgoed/ontzorgingsprogramma-maatschappelijk-vastgoed

En de website van de provincie:

https://www.provinciegroningen.nl/projecten/verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed

Uitvoering ontzorgingsprogramma in de provincie Groningen
Het streven van het ontzorgingsprogramma is om in de periode 2021 t/m 2023 in per provincie ongeveer 100 kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te ontzorgen en begeleiden bij hun verduurzamingsopgave. Ook zijn aspecten als vraagbundeling (en daarmee kostenreductie) en het delen van opgedane regionale kennis en ervaring van belang. 

De provincies mogen grotendeels zelf bepalen hoe ze invulling geven aan het programma. 

Wat houdt het coachtraject (deze opdracht) in?

Grofweg zijn er twee hoofddoelen/taken:

 1. Informeren en enthousiasmeren: de instellingen die binnen de criteria van het programma vallen moeten op het programma gewezen worden (actieve benadering), uitleg krijgen en enthousiast gemaakt worden voor deelname.
 2. Inventariseren: om de verdere aanpak te kunnen bepalen hebben we een goed beeld nodig van het aantal en type instellingen dat mee gaat doen. Het gaat hierbij zowel om het aantal vastgoed eigenaren als het aantal en type pand(en) dat de vastgoedeigenaar inbrengt. Ook willen we een goed beeld krijgen van de ontzorgingsbehoefte van de eigenaren; mede bepalend hiervoor is de situatie/staat waar het pand zich nu in bevindt (nulmeting). Start de instelling bij het prille begin of heeft het al meerdere maatregelen getroffen? Wat is het huidige energiegebruik? En wat is de financiele en/of bestuurlijke situatie?

  Deze opdracht omvat de volgende doelgroepen:
 • Culturele anbi's (wanneer zij geen cultureel erfgoed status hebben). Hiervoor is het nog niet zeker om welke organisaties het exact gaat.
 • Sportbedrijven (geen sportverenigingen).
 • Eerstelijnszorg en langdurige zorg.
 • Onderwijsinstellingen (deels).
 • Dorpshuizen (nog niet zeker)

Naar verwachting (grove schatting) gaat het om het benaderen van ca 100 instellingen.

Rapportage en verantwoording
De coach houdt per instelling een eenvoudig dossier bij en denkt met de opdrachtgever mee over het opstellen van formats hiervoor, en ook voor verslaglegging, monitoring en rapportage richting de opdrachtgever. Goede verslaglegging is van belang voor de overdracht naar de adviseurs voor de verantwoording richting RVO.

Sollicitatiesprekken worden gepland op vrijdag 9 juli


Kandidaat omschrijving

Wij achten de volgende eigenschappen, kennis en ervaring noodzakelijk (of wenselijk) voor het goed uitvoeren van de opdracht:

 • Aantoonbare ervaring, kennis en affiniteit met/van het werken met/voor organisaties in de eerder genoemde doelgroepen;
 • Binding met de regio (provincie Groningen, Noord Nederland); 
 • Communcicatief vaardig, is in staat om de instellingen aan te zetten tot verduurzmaing van het vastgoed en heeft kennis van gedrag en denkwijzen van de doelgroep ten aanzien van verduurzaming;
 • Enige kennis hebben van verduurzamingstechnieken en financieringsmogelijkheden om, bijvoorbeeld, een eerste indruk te kunnen geven van de te treffen maatregelen en de instelling te helpen bij haar overwegingen. 
 • Je bent onafhankelijk. Dit betekent dat je zelf niet betrokken wordt in het vervolg (advies-/facilitatortraject), geen directe banden hebt met leveranciers en geen vergoedingen ontvangt van leveranciers voor het aandragen van klanten.
 • Opgedane kennis, ervaring en data (professioneel) te rapporteren aan de provincie en het landelijk kennis- en informatieplatform verduurzamen maatschappelijk vastgoed. 

Planning

Start publicatie: 03-06-2021
Vragenstellen tot (NVI): 11-06-2021 14:57
Beantwoording vragen: 16-06-2021
Offertes indienen tot: 23-06-2021 14:57
Beoordeling offertes (vanaf): 24-06-2021
Verwachte terugkoppelingsdatum: 28-06-2021
Reageren op deze opdracht?
Maak een leveranciers account aan of login
reageer direct