beschikkingverlener bodem

Bedrijf Provincie Groningen
Startdatum 01-01-2020
Einddatum 01-07-2020
Standplaats Groningen
Uren per week 36-36

Opdracht omschrijving

De afdeling Omgeving en Milieu
De afdeling Omgeving en Milieu is ontworpen als projectorganisatie. Onderdeel daarvan is het programma Bodem & Ondergrond. De uitgangspunten van de afdeling zijn onder andere het realiseren van kwaliteitsverbetering op de provinciale milieutaken, waaronder ook beleidsvorming, duurzame ontwikkeling, energie en energiebesparing, het versterken van integraliteit (tussen afdelingen en met de Omgevingsdienst), het versterken van werken in de keten en het vergroten van de doelmatigheid in de wijze van organiseren (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk omschreven en belegd). Naast deze uitgangspunten geeft de afdeling ook invulling aan de nieuwe rol t.a.v. de Omgevingsdienst, te weten die van opdrachtgever.

Het meerjarenprogramma bodem en ondergrond
De uitgangspunten voor het programma Bodem & Ondergrond worden beschreven in het provinciale meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2020-2024 (MJP). Het MJP beschrijft de achtergronden, (sub)doelen en provinciale rol en ambities van het bodem- en ondergrondbeleid. Het MJP biedt een kader voor de uitvoering van onze wettelijke taken, bestuurlijke afspraken en verplichtingen en beleidsdoelen en relateert deze aan de beschikbare middelen. De concrete acties/projecten die in dit MJP worden benoemd moeten de doelstelling(en) van het bodembeleid haalbaar maken.
 

Bodemsanering

De provincie Groningen is bevoegd gezag wet bodembescherming (o.a. beschikkingverlener) tot de komst van de Omgevingswet (vooralsnog 1 januari 2021) en budgethouder voor de beschikbare bodemsaneringsgelden. Bij de invulling van onze wettelijke taken streven wij naar een optimaal gebruik van de flexibiliteit die de Wbb biedt en naar korte doorlooptijden. De beschikkingverlener van de gemeente Groningen voert deze werkzaamheden uit op het provinciehuis en afgesproken is dat bij ziekte of afwezigheid de werkzaamheden onderling tussen de beide beschikkingverleners worden opgepakt.
 

De provincie Groningen is bevoegd gezag wet bodembescherming (o.a. beschikkingverlener) en budgethouder voor de beschikbare bodemsaneringsgelden. Bij de invulling van onze wettelijke taken streven wij naar een optimaal gebruik van de flexibiliteit die de Wbb biedt en naar korte doorlooptijden.
De bodem is in onze provincie overwegend schoon. Toch is er soms sprake van bodemverontreiniging. De bodem kan verontreinigd zijn in de historische kernen, bij wierden, wegbermen, boezemkades en op ca. 10.000 locaties waar in het verleden mogelijk bodemvervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. Slechts in een enkele situatie geeft de aanwezige bodemverontreiniging aanleiding tot onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Uitgangspunt is dat de bodem geschikt dient te zijn voor het gebruik ervan en er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s. Bij ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. locatieontwikkeling, bouwactiviteiten) moet de bodemkwaliteit in overeenstemming zijn mét, of worden gebracht óp, het niveau ‘geschikt voor het gebruik’. Is er sprake van onaanvaardbare risico’s dan dienen deze zo spoedig mogelijk worden weggenomen. Dit betekent dat ook in deze programmaperiode 2015-2019 onderzoeken en saneringen worden uitgevoerd, waarbij een wettelijke verantwoordelijkheid (o.a. vangnetfunctie) blijft gelden voor de provincie.

Gezien de aanwezige gezagsverhoudingen zijn ZZP'ers uitgesloten. Indien we nog een gesprek willen voeren zijn wij voornemens deze in te plannen op 4 november 2019.


Kandidaat omschrijving

Wat vragen wij:

Voor het programmaonderdeel Bodem & Ondergrond vragen wij voor het onderdeel Bodem een beschikkingverlener bodemsanering.
 

Voor deze taak is het hebben van een relevante HBO opleiding (van Hall Instituut) op het werkgebied en minimaal 10 jaar ervaring met het opstellen van beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming bij een provincie een vereiste. Daarnaast:
- heb je ervaring met het werken in een ambtelijke omgeving;
- ben je resultaatgericht;
- beschik je over technische inhoudelijke kennis op het gebied van de bodem en in het bijzonder de uitvoering bodemsanering, de bijbehorende saneringstechnieken waaronder in-situ;
- ben je op de hoogte van de relevante wet en regelgeving bij de aanpak van bodemverontreiniging en ontwikkelingen daarbinnen;

- kun je zowel met het Bodem informatie systeem (BIS) Nazca als Squit iBis werken;

- ben je oplossingsgericht en doe je dit op een creatieve manier;

- aantoonbaar onder druk kunt werken ivm de wettelijke termijnen.


Planning

Start publicatie: 07-10-2019
Vragenstellen tot (NVI): 11-10-2019 10:00
Beantwoording vragen: 14-10-2019
Offertes indienen tot: 21-10-2019 12:00
Beoordeling offertes (vanaf): 22-10-2019
Verwachte terugkoppelingsdatum: 02-12-2019
Reageren op deze opdracht?
Maak een leveranciers account aan of login
reageer direct